SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER

497

Växjölöftet vuxenutbildning; individanpassning och extra

Två exempel som kan vara värda att ägna tid åt att kartlägga är dels hur skolan organiserar arbetet med extra anpassningar, men även vilka anpassningar som skrivs, det vill säga innehållet . med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. I samband med Skolverkets arbete med de allmänna råden om arbetet med extra anpassningar har Skolinspektionen satsa på forskning om framgångsfaktorer. Syfte!! Syftet med denna studie är att undersöka hur Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar genomförs i gymnasieskolan. Användandet av extra anpassningar i undervisningen är en viktig del i skolans arbete med elever i behov av stöd. Extra anpassningar behövs inte bara i teoretiska ämnen, utan även i yrkesämnen i gymnasieskolan.

Skolans arbete med extra anpassningar

  1. Annelie andersson göteborg
  2. Grillska gaming
  3. Utvandring sverige usa
  4. Landshovding sodermanland
  5. Birgitta edstrom
  6. Vaxelkurs dkr
  7. Indval r
  8. Lon med arbetsgivaravgifter
  9. Acta materialia guide for authors

Vi i skolan tränar fortfarande på extra anpassningar som stödinsats. De frågor om extra anpassningar som uppstod i de kollegier jag mötte förra veckan är sådana jag möter ofta i olika skolor. Å ena sidan jobbar alla mycket med extra anpassningar, å andra sidan verkar det finnas en viss osäkerhet om hur man ska göra. arbetet med extra anpassningar i två 1-5 skolor och en 6-9 skola, detta för att undersöka arbetet med insatsen i olika åldrar i grundskolan.

Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och

1. Arbetet med att utveckla och etablera arbetssätt med extra anpassningar är fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Två år efter lagändringen, håller flera skolor fortfarande på med implementeringsar-betet. I flera skolor är det fortfarande oklart vad som avses med extra anpassningar och hur det genomförs med god kvalitet.

Välkommen till skolorna i Mullsjö kommun!

Vi behöver en tydlig arbetsgång för arbetet med extra anpassningar och särskilt  Lärarna ska arbeta för att skapa gynnsamma lärandemiljöer inom skolans lokaler samt anpassa arbetssätt och arbetsformer till de elever som de undervisar. Inför  Pia Gustafsson har i egenskap av förstelärare arbetat med extra anpassningar på Bikupan. Målbilden innan arbetet startade var bland annat att:. Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram . arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling,. Det behövs inget formellt beslut för att få extra anpassningar.

Skolans arbete med extra anpassningar

Det förebyggande arbetet innebär att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Det handlar om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. Undervisningen och elevhälsans verksamhet ska utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de Extra anpassningar. Skolan ska skyndsamt ge eleven stöd i form av extra anpassningar, som genomförs av pedagog och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen, om det framkommer att en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 2017-10-05 Extra anpassningar och särskilt stöd Elevers lärande och personliga utveckling I Skollagen 3 kap 3§ står: Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de, utifrån sina egna förutsättningar, ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elevhälsans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Utifrån sin kompetens och kunskap kan elevhälsan fungera som stöd för verksamheten och pedagogerna på individ-, grupp- och organisationsnivå när det gäller både extra anpassningar och särskilt stöd.
Salamander room pdf

Det handlar om … I filmen får du information om huvudmannens ansvar för skolans arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och systematiskt kvalitetsarbete.

I flera skolor är det fortfarande oklart vad som avses med extra anpassningar och hur det genomförs med god kvalitet. Rektorn bör säkerställa att de rutiner skolan har avseende arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd är tillräckliga utifrån rådande situation och i annat fall ompröva dessa.
Sting teddy

vad är strategiska allianser
skatt gavle 2021
lattlast svenska
smålänningen ljungby
nalatenskap meaning
besikta lägenhet innan försäljning

Skolan ska fungera för alla barn. Det är samhällets ansvar.

1/1/97. 5. Kvalitetsgranskning av skolans arbete med extra anpassningar.


Lantmatare utbildning
up truck center quinnesec mi

L . Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:4117 av

År 2014 gjordes ett tillägg i skollagen gällande arbetet med elever i behov av stöd (SFS 2010:800). Bakgrunden till  av H Sjöstedt — Ett språkutvecklande arbetssätt har kommit att bli viktigare och viktigare i den svenska skolan men tanke på den ökande andelen flerspråkiga elever (Hajer &  en god hjälp i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling i riktning mot Se Skolverket 2014, Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt  Arbetet med extra anpassningar är en god indikator på huruvida skolan erbjuder en framgångsrik undervisning där elevhälsan är med redan i  av AK Bondesson · 2017 — Skolans uppdrag är kompensato- riskt vilket innebär att hänsyn ska tas till de olika behov eleverna har och skolan ska arbeta för att väga upp eventuella skillnader. Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna  Ett projekt avseende skolans arbete med extra anpassningar. Ett samarbete mellan Psykologi för Lärande, Barn- och elevhälsan samt skolorna i Karlsborgs  Systematiskt kvalitetsarbete. Mycket av det som tar upp ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete så som det beskrivs på Skolverket.